سرویس کولرگازی پنجره ای

سرویس کولرگازی پنجره ای

سرویس کولرگازی پنجره ای

 

کولرهای گازی پنجره ای نیازمند توجه بیشتری نسبت به کولرهای گازی اسپیلیت دارند.فیلترکولرپنجره ای درقسمت جلوی کولرپشت درب جلویی تهویه شده است بایدهرماه درفصل تابستان فیلترشستشوشود.هردوسال یک مرتبه کندانسورپشت کولرکه باد گرم را خارج میکند باید به وسیله جت کارواش یا فشارقوی اب شستشو شود.کولرهای گازی پنجره ای تا وقتی سوراخ نشود نیازی به شارژگاز ندارد.پس در سرویس دقت بیشتری کنید تاصدمه ای به کندانسور یا شیعی واردیا ضربه ای به قسمت های کندانسوراصابت نکند.درهنگام شستشودقت کنید اب وارد سیستم برق یامدارالکترونیکی نشود.اگردرهنگام سرویس این اتفاق رخ داد.تا دوازده ساعت کولر را روشن نکنید.حدالامکان درجای باز وگرم قراردهیدتا کاملا خشک شود