سرویس کولر گازی تعمیرات کولر گازی

سرویس کولر گازی تعمیرات کولر گازی

سرویس کولر گازی.سرویس کولرگازی ا لجی.سرویس کولر گازی توشیبا.سرویس کولر گازی تاچی.سرویس کولر گازی گری.سرویس کولر گازی هیتاچی.سرویس کولرگازی اجنرال.سرویس کولر گازی اوجنرال.سرویس کولر گازی جنرال.نصاب کولر گازی.نصب کولر گازی.نصاب کولر گازی سامسونگ.نصاب کولر گازی توشیبا.نصاب کولر گازی ال جی.نصاب کولر گازی اجنرال.نصب کولرگازی توشیبا.نصب کولر گازی سامسونگ.نصب کولر گازی هیتاچی.نصب کولر گازی مدیا.تعمیر کولر گازی مدیا.تعمیرات کولرگازی مدیا.تعمیر کولر گازی.تعمیرات کولر گازی.تعمیرات کولرگازی تراست.تعمیرات کولر گازی ال جی.تعمیرات کولر گازی پرتابل.تعمیرات کولر گازی ایستاده.تعمیرات کولر گازی داکت.تعمیر کولر گازی داکت.نگهداری کولر گازی.تعمیر کولر گازی وسپونت.تعمیر کولر گازی گری.

 

هدف: لزوم استفاده از تست راه اندازی دردستگاه ايستاده اينوتر PV286STQ
در زمان نصب دستگاه اينورتر ايستاده مدل) PV286STQ (AF-Q286ECA0در صورت عدم راه اندازی دستگاه بانصاب کولر گازی.نصب کولر گازی.تعمیرات کولر گازی.تعمیر کولرگازی.
استفاده از TEST RUNبر روی ديسپلی عبارت ظاهر شده و بعد از ٢٠ثانيه دستگاه متوقف می شود.نصاب کولر گازی اکس.
برای راه اندزی با عمليات تست دکمه را به مدت بيشتراز٣ثانيه
همزمان نگهداريد .
اين فرايند حدودا ١٨دقيقه وبا ظاهر شدن نشانگر های زير بر روی ديسپلی) به صورت زير( طول
خواهد کشيد و سپس دستگاه خاموش خواهد شد.
نکات :
١ فرايند تست را ه اندازی بايد حتما به صورت کامل
انجام شود
٢درزمان انجام هيچ دکم دکمه ای را لمس نکنيد
٣درصورت نمايش بيشتر از ١٠دقيقه برروی ديسپلی برق را قطع کنيد و راکتوررا مجدداوصل کنيد .سپس تست راه اندازی را مجدد انجام
دهيد.
۴در صورت بروز ارور برق را قطع کنيد , کابلتغذيه را جدا و مجدد وصل کنید.