سرویس کولر گازی تعمیر کولر گازی

سرویس کولر گازی تعمیر کولر گازی

سرویس کولر گازی.سرویس کولر گازی سامسونگ.سرویس کولرگازی گری.سرویس کولر گازی هیتاچی.سرویس کولر گازیAUX.سرویس کولرگازی سامسونگ.سرویس کولرگازی تراست.سرویس کولر گازی ای سر.سرویس کولر گازی ASR.سرویس کولرگازیSAMSUNG.سرویس کولر گازی وسینگ هووس .سرویس کولر گازی وستینگهووس.سرویس کولر گازی اوجنرال.سرویس کولر گازی اجنرال.سرویس کولر گازی جنرال.سرویس کولر گازی پرتابل.سرویس کولرگازی ایستاده سامسونگ.سرویس کولر گازی ایستاده ال جی.سرویس کولرگازی ایستاده جنرال.سرویس کولر گازی داکت اسپیلیت.سرویس کولر گازی داکت.سرویس کولرگازی اسپیلیت.سرویس اسپیلیت.سرویس کولراسپیلیت.نصاب کولر گازی.نصاب کولر گازی سامسونگ.نصاب کولر گازی ال جی.نصاب کولر گازی جنرال.نصاب کولر گازی شمال.نصاب کولر گازی جنوب.نصب کولر گازی.نصاب کولر گازی تراست.تعمیرات کولر گازی(کلیه برندها) نصب کولر گازی (کلیه برندها).تعمیر کولرگازی(کلیه برندها)سرویس کولر گازی(کلیه برندها)نصاب کولر گازی(کلیه برندها)نصاب کولر گازی.نصاب کولر گازی.نصاب کولرگازی.فروش کولرگازی.فروش کولرگازی.

 

هدف: رفع ارور ارتباطی در سری اينورترها

ارور CH05در پنل و يا CH53در يونيت خارجی به خاطر خطای ارتباطی بين برد بيرونی و برد داخلی سيستم
از طريق ترمينال شماره ٣و نول اتفاق می افتد.
اين ارور به دلايل زير رخ می دهد:
ايراد در کابل های ارتباط ر ب ی و ترمينا ر ي ل های مربوطه آن
وجود مصرف کننده خارجی مانند پمپ، لامپ و …… که برق تغذيه خود را
از ترمينال شماره ٣و نول می گيرند
معيوب بودن برد بيرونی و يا داخلی
راهکار بررسی وتشخيص ايراد:
در صورت بروز چنين اروری :
ابتدا از وجود برق ٢٢٠ولت اطمينان حاصل نمائيد
اتصال صحيح کابل های ارتباطی بين ترمينال های يونيت خارجی و پنل و يک تيکه بودن کابل ها
)اتصال مناسب کانکتور COMو GND1و GND2روی برد و ترمينال برق دستگاه(
اتصال صحيح فاز و نول ورودی به ترمينال برق ورودی پنل و يونيت خارجی
مطاب طا ق wi i di ring diagramدستگاه مطاب طا ق شکل
اتصال و تخليه مناسب ارت
اس ا تفاده از کابل شيلد و عايق بندی مناس نا ب سيم های افشان آن به عنوان کابل ارتباطی
عدم وجود لحيم سردی روی بردها
عدم وجود کابلهای مخابراتی و يا فشار قوی، وسايل نويز ساز مانند لامپ های هالوژنی هالوژن ، LEDو…. در مجاورت
کابل ارتباطی
عدم وجود نشتی الکتريکی در صورت استفاده از کابل ارتباطی ٢تيکه و ارتباط مناسب آن ها به يکديگر
اتصال صحيح کانکتورهای روی برد
اتصال مناسب سيم های مربوطه از روی برد به ترم ر ينال برق دستگاه ها
چنانچه تمامي موارد بالا چك گرديد و ايراد همچنان برطرف نشد اقدام به باز كردن درب برد بيروني نمائيد
مطابق راهكار هاي ارائه شده در صفحه بعد عمل كنيد:
ابتدا LEDقرمز رنگ روي برد را پيدا نموده و آن را مطايق دستورالعمل زير بررسي نمائيد:
چنانچه LEDقرمز رنگ روي برد بيروني روشن باشد و هر چند ثانيه يكبار چشمك هاي ريزي بزند نشان دهنده اين است كه برد بيروني
از برد داخلي سيگن گ ال و يا dataدريافت مي نماي ن ا د.
چنانچه LEDقرمز رنگ روي برد بيروني فقط به صورت پايدار روشن باشد و چشمك هاي ريزي نزند نشان دهنده اين است كه برد بيروني
از برد داخلي سيگنال و يا dataدريافت نمي نمايد.
موارد مورد بررسی:
برد پنل معيوب است
كابل كشي و يا اتصال نامناسب كابل ها و كانكتورهاي ارتباطي
وجود اتصال كوتاه در مسير كابل ها ارتباطي
چنانچ نان ه LEDقرم ق ز رنگ روي برد اص ا لا روشن نشو نش د نشان دهنده معيوب بودن برد بيروني و يا عدم ورود برق تغذي تغذ ه شهري 220ولت به آن
مي باشد.
موارد مورد بررسی:
فيوز روي برد
اتصال نامناسب راكتور و يا اتصال كوتاه آن
اتصال كوتاه موتور فن كندانسور ) ACويا (BLDC
اتصال كوتاه شير 4طرفه
اتصال كو ك تاه كمپر ك سور
Expansion Valve –
اتصال كوتاه
جهت بررسي تمامي موارد فوق ابتدا برق دستگاه را قطع نموده و سپس كانكتورهاي مربوط به هر قطعه را از روي برد جدا نموده