سیم منبع برق فیوز یا کلید قدرت دستگاه تهویه

سیم منبع برق فیوز یا کلید قدرت دستگاه تهویه

همواره اطمینان حاصل کنید که کمنبع برق مظابق با استانداردهای ایمنی جاری است همواره دستگاه تهویه را مطابق استانداردهای ایمنی جاری محلی نصب کنید.

همواره بررسی کنید که اتصال زمین به صورت مناسب وجود دارد.

بررسی کنید که ولتاژ و فرکانس منبه برق مطابق با مشخصات بوده و منبع نصب شده برای کارکرد وسایل دیگر متصل به همان سیم برق کافی باشد.

همواره بررسی کنید که دستگاه تهویه بر اساس دستورالعمل نمودار سیم کشی موجود در دفترچه راهنما به منبع برق متصل شده باشد.

بررسی کنید که ابعاد کلیدهای قطع و محافظ مناسب باشند.

همواره بررسی کنید که اتصال های الکتریکی ( مدخل کابل- بخش سرسیم ها- محافظ ها ) مطابق با مشخصات الکتریکی و دستور العمل های نمودار سیم کشی باشد.

همواره بررسی کنید که همه اتصال ها مظابق با استاداردهای لازم برای نصب دستگاه تسویه باشد.