سیگنال های خطای کنترل فاز

سیگنال های خطای کنترل فاز

سیگنالهای خطا


VOLT.: در صورتیكه ولتاژ سه فاز به كمتر از 300 ولت كاهش یابد، روشن میشود.


S E Q U.: در صورتیكه ترتیب فازهای شبكه عوض شود روشن میشود

.
A S Y .V: هنگامیكه شبكه دو فاز میشود و یا عدم تقارن بین ولتاژ فازها از حد تنظیم شده(توسط دسته پتانسیومتر A S Y .V) بیشتر شود، روشن می شود