شرکت رتبه دار سردخانه صنعتی

شرکت رتبه دار سردخانه صنعتی

 شرکت رتبه دارسردخانه صنعتی

باعنایت به لطف وعطوفت خداوند این شرکت با رزومه و رتبه بدست اورده توسط مهندسین مجرب اماده همکاری باشرکتها موسسات و ارگانهای دولتی میباشد.

88748176-09123963296   رفیعی تکنسین وکارشناس سیستمهای تهویه مظبوع