شیر برقی کولر گازی چیست

شیر برقی کولر گازی چیست

شیربرقی کولرگازی چیست

 

شیرسه طرفه یاهمان شیربرقی یکی ازقطعاتی است که برای جهت انتقال گازکولرگازی از سرما به حالت گرما استفاده میشود.دراکثرکولرهای گازی که فاقد سیستم گرمایشی میباشند این سیستم وجود ندارد.واگردرسیستم سردو گرم این قطعه حذف شود فقط ازسیستم سرمایشی بهره مند میشوید.34درصدشیربرقی ها دراثرفشارزیاد ترک میخوره 25 درصد گیرمیکنه که با کمی ضربه ودرگیرکردن مقطعییه قسمت مگنت برقی شیربازمیشه.