طریقه سرویس کولرگازی ایستاده

طریقه سرویس کولرگازی ایستاده

طریقه سرویس کولرگازی ایستاده

 

کولرهای گازی ایستاده نسبت به کولرهای گازی دیواری استقامت بیشتری دررصوب گیری وگرفتگی شبکه دارد.زیرابلوورکه چرخش وپرتاب بادرابه عهده داردازحجم بزرگتروشوتینگ بالایی برخورداراست.به هرحال اگردرجاهایی همانندمساجد یا باشگاه های ورزشی استفاده میشه.فیلتراین دستگاه پرزبیشتری جذب میکنه.چون درمکانهایی یاسالنهایی که ازفرش یاموکت استفاده میشه وازجمعیت بیشتری برخورداراست.بهتره که هر ماه وضعیت فیلترها بررسی بشه.ودرصورت نیازکولرگازی های ایستاده یادیواری شستشوبشن.