عایق كاری لوله های قدیمی كولر گازی و تاثیر آن در كاهش مصرف برق كولر گازی

عایق كاری لوله های قدیمی كولر گازی و تاثیر آن در كاهش مصرف برق كولر گازی

با توجه به اینكه در لوله های مسی كولر گازی گاز خنك و مایع خنك در جریان می باشد لذا در صورت آسیب دیدن عایق لوله های  كولر گازی بخشی از سرمای كولر گازی به هدر می رود و یا به عبارت صحیح تر گرمای محیط از این طریق وارد سیكل كولر گازی شده و كاركرد كمپرسور كولر گازی افزایش می یابد و در نتیجه مصرف برق كولر گازی زیاد می شود و این در حالی است كه با ترمیم عایق لوله كولر گازی می توان از این امر جلوگیری نمود .