عملکرد اولیه دستگاه تهویه سامسونگ

عملکرد اولیه دستگاه تهویه سامسونگ

عملکرد اولیه

کارکرد اولیه حالتی است که میتان با فشار دادن دکمهmodeانتخاب نمود.

auto(سرمایش یا گرمایش 2 مرحله ای)

در حالت autoدما و سرعت فن بسته به دمای شناسایی شده اتاق به صورت خود کار توسط دستگاه تهویه تنظیم میشود.حالت سرمایش دو مرحله ای  دستگاه تهویه را طوری تنظیم میکند که وقتی دمای تنظیمی پایین تر از دمای اتاق باشددر حالت fast cool(سریع و خشک)کار کند و وقتی دمای داخلی به دمای تنظیمی رسید.دستگاه تهویه به صورتخودکار در حالت dry(خشک)کار کند.

cool (سرد) دستگاه نهویه اتاق را خنک میکند. در فصل گرم میتوانید دما و سرعت فن را برای سرمایش بیشتر تنظیم کنید.

اگر دمای فعلی بیرون بسیار بیشتر از دمای انتخابی داخلی باشد ممکن است زمانی طول بکشد تا دمای داخلی به سرمی مورد نظر برسد .

dry ( خشک)

دستگاه تحویه در حالت dry با بر طرف کردن رطوبت از هوای داخلی مانند یک رطوبت زدا عمل میکند حالت dry موجب احساس تازگی در آّ هوای مرطوب میشود .
برای فعال کردن حالت dry دمای تنظیمی روی کنترل از راه دور باید پایین تر از دمای داخل اتاق باشد .

fan (فن)

برای گردش هوا در اتاق میتوان حالت فن را انتخاب نمود حالت فن برای تازه کردن هوای مانده اتاق مفید است

hit ( گرم )

این دستگاه تهویه هم برای گرما و هم برای سرما به کار میرود با این وسیله چند منظوره اتاق خود را در هوای سرد زمستان گرم کنید .
دابندا ممکن است فن جدود سه تا پنج دقیقه کار نکند تا از انتشار هوای سرد هنگام گرم شدن دستگاه تهویه جلوگیری کند .
از آن جایی که دستگاه تهویه اتاق را با گرفتن انرژی از هوای بیرون گرم میکند هنگامی که دمای بیرون بسیار پایین است ممکن است ظرفیت گرمایش کاهش یابد .
اگر احساس میکنید گرمای دستگاه تهویه کافی نیست از یک وسیله گرمایش دیگر همرا با دستگاه تهویه استفاده کنید .
فقط مدل های گرمایشی فقط دارای این عمل کرد هستند :
سری 

  **AR**HP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0