عیب یابی با میزان H

عیب یابی با میزان H

عیب یابی با میزان H

 

آن را 6 بار در 7 ثانیه فشار دهید ارزش H طبق جدول ذیل در نمایشگر نشان داده می شود

H No

Description

Remark

H1

دمای سنسور یونیت داخلی هوا

 

H2

دمای سنسور یونیت داخلی لوله

 

H3

دمای سنسور یونیت خارجی هوا

 

H4

دمای سنسور یونیت خارجی لوله

 

H5

دمای سنسور یونیت خارجی دیسشارژ

 

H6

جریان کمپرسور

 

H7

DC ولتاژ

 

H8

فرکانس کمپرسور