فرکانس کاری کمپرسور در حالت رطوبت زدایی

فرکانس کاری کمپرسور در حالت رطوبت زدایی

 

3.4.2فرکانس کاری کمپرسور در حالت رطوبت زدایی    

 فرکانس طبق حالت زیر تغییر می کند

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3قطع دمپر در حالت رطوبت زدایی

دقیقا” مشابه حالت سرمادهی است

3.4.4محافظت  

    حفاظت به مانند حالت سرمادهی است

3.5. حالت گرمایش