قیمت شارژ گاز کولرگازی

قیمت شارژ گاز کولرگازی

قیمت شارژگازکولرگازی

 

قیمت شارژگاز کولرگازی معمولابستگی به مقداروحجم گازونشت یابی دارد.بطورمثال شارزگاز به دوقسمت دسته بندی میشه(شارژگاز تکمیلی)و(شارژگازکلی) کولر24000تکمیلی 80.000تومان شارژگازکلی150.000 تومان.کولرگازی18.000شارزگازتکمیلی70.000تومان کلی120.000تومان کولرگازی12000تکمیلی60.000تومان کلی 100.000تومان کلی160.000تومان.به یاد داشته باشید حتما تکنسین جای نشتی گازرا ترمییم تعمیریامصدودکند