كولرگازي چگونه كار مي كند؟

كولرگازي چگونه كار مي كند؟

 

كولر گازي پنجره اي شامل كندانسوري است كه  انتهاي اين اتاقك و به سمت بيرون است و يك فن  در

پشت آن است كه هوا از طريق آن دميده ميشود و به حذف گرما از كندانسور كمك ميكند. در سمت ديگر اتاقك

يك اواپراتور وجود دارد كه يك فن نيز در پشت آن قرار دارد و هواي سرد را به داخل اتاقك مي دمد. فيلتر در

جلوي شبكه اواپراتور نصب است.

كولر گازي پنجره اي محل مورد نظر را به طور محلي خنك مي كند، بنابراين اگر سرمايش تنها در جاهايي كه به آن احتياج است ايجاد شود به دليل امكان تنظيم درجه حرارت ترموستات به تفكيك هر فضا و بسته به زمانهاي استفاده از آن اتاق و نياز سرمايشي آن در طول شبانه روز ارزانتر از ايجاد سرمايش به وسيله استقرار سيستم مركزي است، حتي اگر بازده آنها عموماً كمتر از سيستمهاي مركزي باشد.

مشخصات يك كولرگازي مناسب

فيلتر به آساني قابل تعويض باشد

تنظيم ترموستات به صورت ديجيتالي

وجود برنامه هاي عملكرد اقتصادي( ECO)

وجود تايمر براي تنظيم و مديريت زماني كولرگازي

كولر بايد متناسب با شرايط آب و هوايي و محيط موجود انتخاب گردد. به عنوان مثال كولرهاي معمولي تا دمای محیط 43°C كارآيي دارند و ممكن است در دماهاي بالاترازC°43 از کار بیفتند و به شدت دچار افت بازدهي شوند . در دمای بالاتر از °C43 وتا دمای

56° از كولرهاي خاص به نام “كولرهاي تروپيكال ” استفاده ميشود.

كولرهاي گازي دو تكه داراي كلاس آب و هوايی T1 (معتدل) ، T2 ( خنک) و T3 (گرمسیر) هستند