لوله مویی چیست و چه عملی انجام میدهد

لوله مویی چیست و چه عملی انجام میدهد

لوله مویی چیست و چه عملی انجام میدهد

 

همانطورکه از اسمش معلوم است یک لوله خیلی باریک است که درانتهای کندانسورکولرگازی نصب میشود.بافشار قدرتمند کمپرسور.گازاز کندانسورعبورکرده وخنک میشود ودومرتبه با عبور وفشارازلوله مویی به مایع تبدیل میشود.پس ازاینکه گاز در لوله مویی به مایع تبدیل میشودازانتهای لوله مویی داخل اسپنگشرگاز را اسپره کرده وپس از اسپره شدن گازمجدد منجمدمیشود.گازار22برای انجماد نیاز به اسپره شدن دارددرغیراینصورت هیچ سرمایی تولید نمیکند