مشخصات حروف روی نمایشگر

مشخصات حروف روی نمایشگر

 

هشت بار دکمه lock روی کنترل را را فشار دهید . صدای بوق ممتدی را میشنوید و نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند سپس به ترتیب حروف H1 تا H8  نمایان می شود و پس از نمایش هر حرف عددی نیز نمایان می شود که به ترتیب نمایانگر مشخصات زیر می باشد.

H No

نشان دهنده موارد ذیل می باشد

توضیحات

H1

دمای سنسور یونیت داخلی

 

H2

دمای لوله اواپراتور

 

H3

دمای سنسور یونیت خارجی

 

H4

دمای لوله کندانسور

 

H5

دمای لوله رفت

 

H6

جریان کمپرسور

 

H7

DC ولتاژ

 

H8

فرکانس کاری کمپرسور

 

 

 

 

2. Outline Dimension of Indoor and Outdoor Units     

2.1. Outdoor unit

             

SIZE mm

MODEL

A

B

C

D

E

F

G

STR-09CHI

542

762

58

257

285

321

540

STR-12CHI

542

762

58

257

285

321

540

STR-18CHI

656

865

52

307

339.5

372

633

STR-24CHI

730

863

52

307

340

372

633