نحوه اتصال صحیح کابل هادرکولرهای گازی

نحوه اتصال صحیح کابل هادرکولرهای گازی

نحوه اتصال صحيح کابل ھا در کولر ھای گازی


ایراد:
ایجاد شوک الکتریکی و آتش سوزی در کولر ھای گازی
علت ایراد:
سيم کشی نادرست و اتصالات نامناسب سيم ها
رفع ایراد:
اتصال صحيح و استاندارد کابل ھا طبق دستور العمل استاندارد که در صفحات بعدی توضيح داده شده است.
قبل از شروع به اتصال سيم ھا، نياز به آماده کردن وسایل زیر می باشد.
وارنيش
سيم لخت کن
شو
وایر
سر سيم زن نوار چسب
نحوه اتصال صحيح کابل ھا در کولر ھای گازی
مراحل به ترتيب گفته شده در زیر انجام شود:
١در مرحله اول، عایق اوليه کابل با استفاده از سيم لخت کن جدا شود:
واحد : mm
کابل دوم کابل اصلی
بعد از جدا کردن عایق کابل، طول سيم ھای داخل کابل مطابق آنچه در شکل بالا نشان داده شده است تنظيم شود تا اتصالی تمييز و
ایمن حاصل شود.
در کابل اصلی، سيم اول به عنوان بلندترین سيم به طول 100MMدر نظر گرفته می شود و سيم ھای بعدی به اندازه 20MMکوتاه تر
از سيم بالایی در نظر گرفته می شوند و به طور برعکس، در کابل دوم، سيم اول به عنوان کوتاه ترین سيم به طول 40MMدر نظر
گرفته می شود و سيم ھای بعدی به اندازه 20MMبلندتر از سيم بالایی در نظر گرفته شود.
نحوه اتصال صحيح کابل ھا در کولر ھای گازی
٢در مرحله دوم، عایق ھر یک از سيم ھا به اندازه 20MMمطابق شکل زیر با استفاده از سيم لخت کن، جدا شود.
تذکر: در جدا کردن عایق سيم ھا دقت شود تا منجر به آسيب رسيدن به سيم نشود.
٣در مرحله سوم، وایرشو ) (wire showو وارنيش مطابق شکل زیر وارد سيم شود.
۵در مرحله پنجم، وایرشو روی قسمت سيم ھای پيچيده شده کشيده شود به طوری که کامل روی سيم ھای لخت را بگيرد. دو
انتھای وایرشو با استفاده از سر سيم زن، مطابق شکل زیر، فشرده شود.
۶در مرحله ششم، وارنيش روی وایرشو کشيده شود و به قدری با شعله حرارت داده شود تا وارنيش مطابق شکل زیر سفت شود.
٧در مرحله ھفتم، نوار چسب به صورت مجزا، مطابق شکل زیر، دور ھر سيم پيچيده شود