نحوه بازکردن قاب پنل کولرگازی

نحوه بازکردن قاب پنل کولرگازی

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکارکولرگازی سرویس کولرگازی سرویس کارکولرگازی سرویسکارکولرگازی نصاب کولرگازی.تعمیرکارکولرگازی داکت اسپیلیت.
نحوه بازكردن قاب پنل کولرگازی

 اطلاع مي رساند با توجه به ايجاد تغييرات در طراحي قاب پنل كولرهاي مدل
-1
درب قاب جلو پنل را مطابق شكل Aباز نمائيد.
-3قسمت بالا ب ي قاب را از بدنه پن پ ل C
جدا نموده و به آرامي به سمت بيرون
بكشيد تا قاب از محل خارهاي روي
بدنه جدا شده و سپس قسمت تحتاني
قاب را از قسمت زيرين پن پ ل مطابق
شكل Cجدا نمائيد.
*نكته: دقت نمائيد علاوه بر خارهـاي واقـع شـده بـر روي پنـل
تعداد دو عدد خار نيز در طرفين پنل قرا گرفته اسـت كـه در
هنگام جدا كردن قاب بايد به آن ها نيز توجه نمائيد.
نحوه بازكردن قاب پنل در دستگاه هاي 18000و NEXT PLUS 24000
2 – 4پيچ مربوط به قاب جلو پنل را مطابق D
-5جهت جدا كردن قاب جلو، مطابق
شكل Eدستان خود را در محل فلش
شخ گ ق ق ا
شكل Dاز طرفين قاب باز نمائيد.تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکارکوگازی