نحوه رفع ارور51 روی صفحه نمایشگرپنل

نحوه رفع ارور51 روی صفحه نمایشگرپنل

نحوه رفع ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل

علت ایراد:
ایراد:
بروز ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل
ارور ۵١از ارورھایی می باشد که احتمال بروز آن ھم در حين نصب
وجود دارد ھم در تعميير دستگاه
علت بروز ارور ۵١در حين نصب، عدم تناسب ظرفيت یونيت
داخلی و بيرونی می باشد.
به عنوان مثال اگر ظرفيت یونيت داخلی ٩٠٠٠باشد باید ظرفيت یونيت
بيرونی نيز ٩٠٠٠باشد.
علاوه بر ظرفيت دستگاه، توجه به سافيکس ھای پنل داخلی و یونيت
بيرونی در نصب بسيار حائز اھميت می باشد.
بھترین کمک برای اطمينان از وجود تناسب بين پنل داخلی و یونيت
بيرونی ليبل انرژی دستگاه می باشد.
در قسمت پایين ليبل انرژی در سمت راست مدل یونيت داخلی به
ھمراه مدل مناسب یونيت بيرونی آورده شده است
نحوه رفع ارور ۵١روی صفحه نمایش پنل
علت بروز ارور ۵١در تعميير دستگاه، عدم ھمخوانی برد داخلی و برد آپشن می باشد. در تعویض بردھا حتما
باید پارت صحيح از سرویس منوال دستگاه سفارشگذاری شود و پارت با پارت داغی دستگاه یکی باشد.
به عنوان مثال در دستگاه ھای اینورتر پلاس پارت برد داخلی برای تمای ظرفيت ھا یکی می باشد، ولی پارت برد آپشن برای
ظرفيت ھای مختلف متفاوت می باشد. لذا انتخاب نادرست برد آپشن باعث ارور ۵١می شود. به عنوان نمونه پارت برد

 

تعمیرکولرگازی تعمیرات کولرگازی تعمیرکار کولرگازی سرویس کولرگازی سرویسکارکولرگازی سرویس کارکولرگازی.تعمیرکارکولرگازی درتهرات تعمیرات کولرگازی داکت اسپیلیت تعمیرکولرگازی داکت اسپیلیت تعمیرکار کولرگازی داکت اسپیلیت.نصاب کولرگازی درتهران نصاب کولرگازی نصب کولرگازی نصاب حرفه ای کولرگازی.تعمیرات کولرگازی تعمیرکولرگازی سرویس کولرگازی سرویسکار کولرگازی