نحوه کار ونصب کنترل فاز

نحوه کار ونصب کنترل فاز

  • نحوه کار ونصب کنترل فاز


پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینالهای
T,S,R و MP دستگاه شروع بكار میكند.


هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان سنجی را آغاز میكند. پس از اتمام زمان انتخاب

 

 

شده(DELAY) سیگنالOUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل میشود. (اتصال داخلی ترمینال 15 به 18 وصل میشود.)

 

 


تذکر: در صورتیكه وضعیت سه فاز عادی نباشد، زمان سنجی آغاز نمیشود

.
در صورتیكه اشکالی (مانند افت ولتاژ،قطع فاز و یا جابجائی فازها) در شبكه پدید آید، سیگنال خطای

 

مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سیگنال خروجی، رله داخلی نیز قطع میشود.(اتصال داخلی ترمینال 15به 16 وصل میشود)


در صورتیكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطایی در شبكه سه فاز باشد، سیگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمیشود.


تذکر: توجه داشته باشد كه رله كنترل فاز مستقیماً سه فاز را قطع و وصل نمیكند، بلكه به كنتاكتور فرمان قطع و وصل میدهد.