نصب و متصل کردن لوله تخلیه دستگاه درونی

نصب و متصل کردن لوله تخلیه دستگاه درونی

هنگام نصب شلنگ تخلیه دستگاه درونی بررسی کنید که تخلیه میعان کافی باشد .
هنگام عبور شلنگ تخلیه از سوراخ 65 میلیمتری دیوار موارد زیر را برسی کنید :
شلنگ تخلیه نباید به سمت بالا کج شده باشد و انتهای شلنگ تخلیه نباید زیر آب قرار گرفته شده باشد .
شلنگ تخلیه نباید خم شده باشد و حداقل پنح سانتی متر فاصله بین شلنگ تخلیه و زمین ایجاد کند . وانتهای شلنگ تخلیه را داخل گودال فرار ندهید پس از اتمام نصب شلنگ تخلیه داخل محفظه تخلیه را از آب پر نمایید تا برسی کنیدگه شلنگ به طور کامل تخلیه میشود یا خیر

نصب شلنگ تخلیه :
در صورت لزوم رابط دو متری را به شلنگ تخلیه وصل کنبد .

در صورت استفاده از رابط تخلیه قسمتی داخلی رابط را با استفاده از پوشش عایق بندی کنید شلنگ تخلیه را داخل یکی از دو سوراخ شلنگ تخلیه ببندید سپس انتهای شلنگ را محکم به یک گیره ببندید .
توجه : اگر از سوارخ دیگر شلنگ تخلیه استفاده نمیکنید آن را توسط یک درپوش لاستیک مسدود کنید .
هنگام افزایش طول شلنگ تخلیه انتهای شلنگ و رابط را نگهدا رید
نکته شلنگ تخلیه را بچرخانید و ان را حدود چهل الی 45 میلی متر داخل رابط وارد کنید.
اطمینان حاصل کنید که هر دوو شلنگ به طور محکم متصل شوند و نشت آب وجود نداشته باشد پس استفاده ار کف عایق بندی برای پوشاندن شلنگ افزایش یافته شلنگ تخلیه را متصل کنید سپس با اسفاده از چسب وینیل هر دو طرف اتصال را تا 20 میلی متر بپوشاند