نصب و متصل کردن لوله مجموعه دستگاه درونی

نصب و متصل کردن لوله مجموعه دستگاه درونی

دستگاه های درونی و بیرونی را توسط لوله های زمینه  مسی  و به وسیله اتصال های پهن متصل کنید.فقط از لوله نوع تبرید بدون درز و دارای عایق انواعcu DHPبر اساس iso1337بدون چربی و بدون اکسایش مناسب برای فشار کارکرد حداقل 4200کیلو پاسکال و فشار ناگهانی حداقل 20700کیلو پاسکال استفاده کنید تحت هیچ شرایطی نباید از لوله مسی نوع بهداشتی استفاده شود 

دو لوله مبرد با قطرهای مختلف وجود دارد:

نوع کوچک تر برای مبرد مایع است.

نوع بزرگ تر برای مبرد گارزی است.

یک لوله کوتاه از قبل به دستگاه تهویه بسته شده است. ممکن است نیاز به افزایش طول لوله با استفاده از لوله مجموعه ( اختیاری) داشته باشید. بسته به موقعیت خروجی لوله هنگامی که روبروی دیوار می ایستید. مراحل اتصال لوله مبرد متفاوت است.

قطعه ضربه ایی مناسب واقع در قسمت عقب واحد درونی را ببرید تا بتوانید لوله را به صورت مستقیم از قسمت عقب متصل کنید.

لبه های بریده شده را هموار کنید.

 درپوشهای محافظ لوله ها را بردارید و لوله مجموعه را به هر لوله متصل کنید.

ابتدا مهره ها را با دست و سپس توسط آچار ترک و با اعمال طبق جدول گشتاور محکم کنید.

مابقی عایق فوق را ببرید.

در صورت لزوم لوله را خم کنید تا در انتهای واحد درونی جای گیرد سپس آنرا از سوراخ مناسب بیرون بکشید.

لوله نباید از قسمت عقب واحد درونی بیرون بیاید.

شعاع خم کردن باید 100 میلیمتر یا بیشتر باشد.

لوله را از داخل سوراخ دیوار عبور دهید.

توجه: پس از اتمام نصب و آزمایش نشتی گاز لوله عایق بندی شده و به صورت دایم در جای خود محکم میشود.

احتیاط: مهره پهن را مطابق روش مشخص شده و توسط آچار ترک محکم کنید.

اگر مهره پهن بیش از حد محکم شود ممکن است بشکند و منجر به نشت گاز مبرد شود.

اتصال لوله را پشت دیوار قرار ندهید.

همه اتصال های لوله مبرد باید به راحتی قابل دسترس و سرویس باشند.