نگهداری از دستگاه تهویه

نگهداری از دستگاه تهویه

نگهداری از دستگاه تهویه

اگر دستگاه تهویه برای مدت طولانی و در محیط بسیار مرطوب با حالت سرمایش کار کند شبنم ایجاد شود .

درصورتی که دمای محیط خارج به زیر منفی 5 درجه نزول کند ظرفیت گرمای ممکن است 60 تا 70 درصد ظرفیت تعیین شده بر طبق شرایط استفاده کاهش یابد هنگامی که پمپ گرمایش در حالت گرمایش کار میکند چرخه یخ زدایی فعال میشود تا یخی که ممکن است در دما های پایین جمع شده باشد از واحد بیرونی زدوده شود فقط پس از اتمام چرخه یخ زدایی فن داخلی به صورت خود کار خاموش شده و دوباره راه اندازی میگردد .
از طریق عملکرد نصب هوشمند نصب کننده میتواند بر رسی کند که عملیات نصب به درستی انجام شده است یا خیر اگر عملیات نصب به درستی انجام نشده باشد نشان گر خطا نمایشگر واحد درونی را روشن میکند بنابرین کاربر میتواند دریابد که عملیات نصب به درستی انجام شده است یا خیر .