نگهداری دستگاه تهویه

نگهداری دستگاه تهویه

نگهداری دستگاه تهویه
در صورتی که برای مدت طولانی از دستگاه تهویه استفاده نمکنید ان را خشک کنید تا در بهترین شرایط نگهداری شود .
1- دستگاه تهویه را به مدت سه تا جهار ساعت در حالت فن به کار بیندازید تا به طور کامل خشک شود و منبع برق را قطع کنید اگر رطوبت روی قطعات باقی بماند ممکن است آسیب داخلی ببیند .
2- پیش از استفاده دوباره از دستگاه تهویه آن را به مدت سه تا چهار ساعت در خالت فن به کار بیندازید تا قطعات داخلی آن خشک شوند این کار موجب بر طرف شدن بو های ناشی از نمناکی میشود .

بررسی دوره ای :
برای نگه داری صحیح دستگاه تهویه مانند دستور زیر عمل کنید فیلتر full HD را هر دو هفته یک بار تمیز کنید .
صفحه تخلیه آب را سالی یک بار تمیز کنید مبدل حرارتی را سالی یک بار به طور کامل تمیز کنید فن عرضی را هر چهار ماه یک بار تمیز کنید لوله تخلیه آب را هر چهار ماه یک بار تمیز کنید .