هشدار برای تمیز کردن کولر گازی

هشدار برای تمیز کردن کولر گازی

 

 

هشدار برای تمیز کردن کولر گازی:

از افشاندن مسستفیم آب به صورت مستقیم به دستگاه برای تمیز کردن آن استفاده نکنید . از بنزین ،تینر یا الکل برای تمیز کردن وسیله استفاده نکنید.این کار ممکن است منجر به تغییر رنگ ،تغییر شکل آسیب دیدن ،برق گرفتگی یا سوختگی شود .
پس از تمیز کردن یا سرویس یا نگه داری منبع برق را قطع کرده و تا زمان متوقف شدن فن صبر کنید .
احتیاط برای تمیز کردن کولر گازی :

 برای تمیز کردن قسمت داخلی وسیله با نزدییک ترین مرکز خدمات تماس بگیرید .
برای تمیز کردن فیلتر داخلی به توضیحات بخش تمیز کردن دستگاه تهویه مراجعه کنید .

عدم انجام این کار ممکن است منجر به آسیب دیدن لرق گرفتگی و یا آتش سوزی شود .