وصل کردن مجموعه کابل دستگاه تهویه

وصل کردن مجموعه کابل دستگاه تهویه

وصل کردن مجموعه کابل دستگاه تهویه

هنگام نصب دستگاه ابتدااتصال های مبرد و سپس اتصال های الکتریکی را ببندید

پیش از بستن اتصال های الکتریکی دستگاه تهویه را به سیستم اتصال زمین متصل کنید.

هنگام باز کردن دستگاه ابتدا کابلهای برق سپس اتصال های مبرد را جدا کنید.

اگر دستگاه بیرونی بیش از 5 متر با دستگاه درونی فاصله دارد.باید طول کابل را افزایش دهید. حداکثر طول کابل 15 متر است.

طول کابل مجموعه را فقط در صورت لزوم افزایش دهید.

احتیاط:برای افزایش طول دو یا چند کابل متفاوت را به هم وصل کنید.ممکن است باعث اتش سوزی گردد.

 

Message Us on WhatsApp
تماس با ما