پیشگیری ازسوختن خازن راه اندازکمپرسور

پیشگیری ازسوختن خازن راه اندازکمپرسور

هدف: پيشگيری ازسوختن خازن راه انداز کمپرسور

ايراد : سوختن سر فيش خازن کمپرسور دستگاههای کولر گازی)خصوصا در مدل ( S366PQ
با توجه به نوع سر سيم استفاده شده در اين مدل S366PQکه اتصال مناسب برای عبور جريان بالا را ندارد سوختگی
سر سيم متصل به خازن مشاهده می گردد که منجر به تعويض قطعه خازن ميشود
جهت پيشگيری از اين مورد در زمان
Rework
و هر نوع تعميراز اين مدل سيم
متص مت ل به PTCو خازن را با سرس ر يم
مناسب جايگزين نمائيد.نصاب کولرگازی.نصب کولرگازی.نصاب کولرگازی تهران.نصب کولرگازی تهران.خدمات کولرگازی.تعمیر کولرگازی.تعمیرکولرگازی.تعمیرات کولرگازی.تعمیرکولرگازی درتهران.تعمیرکارکولرگازی.خدمات کولرگازی.تعمیرکولرگازی داکت اسپیلیت.تعمیرکارکولرگازی داکت اسپیلیت خدمات داکت اسپیلیت.نصاب کولرداکت اسپیلیت.نصاب داکت اسپیلیت درتهران.تعمیرکارکولرگازی مشهد.تعمیرکارکولرگازی شیراز.تعمیرکولرگازی قشم.تعمیرکولرگازی بندرعباس.تعمیرکارکولرگازی رشت تعمیرکارکولرگازی شمال.تعمیرات کولرگازی شمال ایران.تعمیرکارکولرگازی انزلی.تعمیرکولرگازی یزد.تعمیرات کولرگازی یزد.تعمیرات کولر داکت اسپیلیت مشهد.تعمرکولرگازی گرمسار.تعمیرکولرگازی سمنان.تعمیرات کولرگازی سیستان بلوچستان.تعمیرکارکولرگازی چابهار.تعمیرات کولرگازی چابهار.نصاب کولرگازی چابهار.نصب کولرگازی چابهار.نصاب کولرگازی یزد.نصاب کولرگازی تبریز.نصب کولرگازی اصفهان.تعمیرات داکت اسپیلت اصفهان تعمیر داکت اسپیلت چابهار.تعمیرکولرگازی قم.تعمیرات کولرگازی قمم.تعمیرکارکولرگازی قم.تعمیرکولرگازی قم.نصاب کولرگازی قم.نصب کولرگازی قم.نصاب کولرگازی کاشان .تعمیرکولرگازی کاشان.تعمیرات کولرگازی شمال تهران تعمیرکولرگازی شرق تهران.تعمیرات کولرگازی خاوران.سرویس کولرگازی.سرویسکار کولرگازی.سرویس کار کولرگازی.سرویس کولرگازی تهران.سرویس کولرگازی قم.سرویسکارکولرگازی قشم

 


گروه تضمين کيفيت شرکت خدمات گلديران
در Reworkسر سيم مناسب با آمپر بالا استفاده گردد.
در موارد تعويض خازن جهت پيشگيری از تکرار مورد الزامی است از سر سيم مناسب استفاده گردد.
بدليل اتصال نقطه ای و غير مکحم احتمال
آسيب خازن بالا می رود
بدليل اتصال صفحه ای و مکحم احتمال