چه زمانی کولرگازی را نباید روشن کرد

چه زمانی کولرگازی را نباید روشن کرد

چه زمانی کولرگازی را نباید روشن کرد

1-هنگام کم شدن جریان برق و عفت ولتاژ

2-هنگامی که کلید مینیاطوری قطع میشود

3-درمواقعی که سرمای کولرکم میشود یا بوی رطوبت و دم

 

4-درصورتی که کولرگازی یک مرتبه باد خنک نزند وبه طول بی انجامد