چه زمانی کولرگازی نیاز به تعمیرات دارد

چه زمانی کولرگازی نیاز به تعمیرات دارد

اگر کولرگازی شما نیاز به تعمیرات داشت

چند نکته قابل توجه برای اینکه متوجه بشید کولرگازی شما نیاز به تعمیر دارد

1-درصورت روشن بودن و فرمان کول تا24درجه س کولرگازی باد سرد نداشته باشه

2-هنگامیکه کولرگازی شما 20 دیقه باد خنک بزند ویک ساعت باد گرم

-3درصورتیکه کلید برق اصلی یا فیوز مینیاطوری قطع بشه یا فیوض قطع کند

-4درصورتیکه کولر درحالت روشن بوی رطوبت ایجاد کرده ومحیط دم کنه

 

-5درصورتیکه کولرگازی شما دوده پرتاب کنه و لوله ها یخ بزند