چگونگی وصل کردن کابل های برق اضافی

چگونگی وصل کردن کابل های برق اضافی

مواردی که باید آماده شود:(کمپرسور و نوع عایق باید توسط متخصص نصب آماده شود)

ابزارها:ابزار پرس و بوش اتصال و چسب عایق بندی و لوله انقباض

1-ابتدا پوشش های لاستیکی سیمی کابل برق را جدا کنید.20 میلی متر از پوشش سیمی لوله ای که قبلا نصب شده است را بردارید.

احتیاط:پس از باز کردن سیم لوله باید لوله انقباض را قرار دهید.

2-هر دو سمت سیم مرکزی کابل برق را داخل بوش اتصال قرار دهید.

3-با استفاده از یک ابزار پرس دو نقطه را فشار دهید.

و آن را برعکس کنید و دو نقطه دیگر را در همان محل فشار دهید.

ابعا دناحیه فشرده شده باید8.0 باشد.

پس از فشردن آن هر دو قسمت سیم را بکشید تا مطمئن شوید که به طور محکم فشرده شده است.

4-دوباره چسب عایق بندی به دور آن بپیچید.و لوله انقباض را در وسط چسب عایق بندی قرار دهید.

5-لوله انقباض را در معرض حرارت قرار دهید تا منقبض شود.

6-پس از پایان کار انقباض لوله دور آن را با چسب عایق بندی بپوشانید تا به اتمام برسد.