کد کردن کنترل کولرگازی

کد کردن کنترل کولرگازی

کد کردن کنترل کولرگازی

برای کد کردن کولرگازی باید از کنترل همه کاره استفاده کرد معمولا کنترل های 5000کده بهتره

 

.قیمت کنترل همه کاره تقریبا 40.000تومان میشه.برای کدکردن بایدکولرگازی درحالت روشن باشه.کنترل را روبه کولرگازی نگهدارید.ودکمه ست رانگهدارید دراین حالت شماره های نسبتن ریزی روی صفحه کنترل به صورت چشمک زن ایجادمیشه دراین هنگام با دکمه تیمپ که همان دکمه های تنظیم دما میشه شماره هاروبه کم یا زیادتعقیرمیدید.وبه مهض صدای بیپ دکمه اوکی رافشارمیدهید.به اینصورت کنترل همه کاره کدمیشه.بهترشماره کدشده را جایی یاد داشت کنید.که درصورت لزوم ویاپاک شدن کد.دردسترس باشه.اگردرهنگام صدای بیپ یابوق هشدارنتوانستیدبه موقع دکمه اوکی رافشاربدیدباپایین وبالا کردن شماره به صورت تک رقمی به کد کورد نظر میرسید.