کنترل فرکانس کمپرسور

کنترل فرکانس کمپرسور

 

 

3.2.                حالت فن

3.3.                          

یونیت خارجی خاموش است و فقط فن یونیت داخلی روشن است

می توان خروجی باد و میزان سرعت فن را روی( کم،متوسط،زیاد) تنظیم کرد

3.3. حالت سرمایش

3.3.1کنترل فرکانس کمپرسور

تغیرات دما=تغیرات دمای محیطدمای قتطیمی

  RT = دمای اطاق

   ST = دمای درخواستی روی کنترل

 

فرکانس مطابق حالات ذیل بسته به start  تغیر میکند

تغییرات دما

A

B

C

D

E

F

G

H

فرکانس

F10

F8

F7

F6

F5

F2

F1

F0

     A — E: فرکاس را یک پله بالا می برد

F — G : فرکانس تغییری نمیکند
H
کمپرسور از کار می افتد

فرکانس با توجه به دمای یونیت خارجی طبق حالات زیر تغییر می کند