کندانسور کولرگازی چیست

کندانسور کولرگازی چیست

تعمیر کولرگازی. تعمیرات کولرگازی نصب کولرگازی نصاب کولرگازی تعمیرکار کولرگازی سرویس کولرگازی سرویس کار کولر گازی سرویسکارکولرگازی.تعمیر کولر گازی درتهران تعمیرات کولر گازی در تهران تعمیر کولر گازی درشمال تهران تعمیر کولرگازی در شرق تهران تعمیرات کولر گازی شرق تهران تعمیر کولر گازی کرج تعمیرات کولرگازی ساوه تعمیر کولر گازی ساوه تعمیرات کولر گازی اسلامشهر تعمیر کولر گازی اسلامشهر تعمیرات کولر گازی شهر رسی تعمیر کولر گازی شهر ری تعمیر کولر گازی جنوب تعمیر کولر گازی رسالت تعمیر کولر گازی بازار تعمیرات کولر گازی در بازار تعمیر کولر گازی بانه سرویس کولر گازی مشهد تعمیر کولر گازی مشهد سرویس کولرگازی خراسان سرویس کولر گازی چابهار سرویسکار کولر گازی سرویس کار کولر گازی .

کندانسورکولرگازی چه عملی انجام میدهد

وظیفه کندانسورخنک کردن گازپس ازورود و خروج گازبه داخل رادیات است کندانسورازدوقطه اصلی تشکیل شده است -1رادیاتور-2فن خنک کننده.درواقع هنگامی که گاز خنک برای سردکردن کمپرسوراز لوله برگشت وارد کمپرسور میشود پس از عبور از کمپرسورگازداغ میشودوبرای خنک کردن گاز و تبدیل گازبه مایه کندانسوربه وسیله فن ورادیات گاز را خنک کرده و دومرتبه برای اسپره شدن گازرا به درایر سپریشن یا لوله مویی منتقل میکند

ایرادنصاب کولر گازی درتهران نصاب کولرگازی شرق نصاب کولر گازی شمال نصاب کولر گازی غرب نصب کولر گازی تهران نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنوب نصب کولر گازی غرب تعمیر کولر گازی تعمیرات کولر گازی  سرویس کولر گازی تعمیر کار کولر گازی تهران تعمیر کار کولر گازی تعمیر کار کولر گازی جنوب تعمیر کار کولر گازی چابهار تعمیر کار کولر گازی شمال تعمیر کار کولر گازی کیش تعمیر کار کولر گازی قشم تعمیر کار کولر گازی بندر عباس

اگر فن کندانسور از کار بیوفته یا به هر دلیلی کندانسور قادر به خنک کردن گاز نشود گاز تراکم پیدا کرده وباعپ فشار به کمپرسوریا استپ اجباری کمرسورمیشود.

 

 تعمیر کولرگازی. تعمیرات کولرگازی نصب کولرگازی نصاب کولرگازی تعمیرکار کولرگازی سرویس کولرگازی سرویس کار کولر گازی سرویسکارکولرگازی.تعمیر کولر گازی درتهران تعمیرات کولر گازی در تهران تعمیر کولر گازی درشمال تهران تعمیر کولرگازی در شرق تهران تعمیرات کولر گازی شرق تهران تعمیر کولر گازی کرج تعمیرات کولرگازی ساوه تعمیر کولر گازی ساوه تعمیرات کولر گازی اسلامشهر تعمیر کولر گازی اسلامشهر تعمیرات کولر گازی شهر رسی تعمیر کولر گازی شهر ری تعمیر کولر گازی جنوب تعمیر کولر گازی رسالت تعمیر کولر گازی بازار تعمیرات کولر گازی در بازار تعمیر کولر گازی بانه سرویس کولر گازی مشهد تعمیر کولر گازی مشهد سرویس کولرگازی خراسان سرویس کولر گازی چابهار سرویسکار کولر گازی سرویس کار کولر گازی .

کندانسورکولرگازی چه عملی انجام میدهد

وظیفه کندانسورخنک کردن گازپس ازورود و خروج گازبه داخل رادیات است کندانسورازدوقطه اصلی تشکیل شده است -1رادیاتور-2فن خنک کننده.درواقع هنگامی که گاز خنک برای سردکردن کمپرسوراز لوله برگشت وارد کمپرسور میشود پس از عبور از کمپرسورگازداغ میشودوبرای خنک کردن گاز و تبدیل گازبه مایه کندانسوربه وسیله فن ورادیات گاز را خنک کرده و دومرتبه برای اسپره شدن گازرا به درایر سپریشن یا لوله مویی منتقل میکند

ایرادنصاب کولر گازی درتهران نصاب کولرگازی شرق نصاب کولر گازی شمال نصاب کولر گازی غرب نصب کولر گازی تهران نصب کولر گازی نصب کولر گازی جنوب نصب کولر گازی غرب تعمیر کولر گازی تعمیرات کولر گازی  سرویس کولر گازی تعمیر کار کولر گازی تهران تعمیر کار کولر گازی تعمیر کار کولر گازی جنوب تعمیر کار کولر گازی چابهار تعمیر کار کولر گازی شمال تعمیر کار کولر گازی کیش تعمیر کار کولر گازی قشم تعمیر کار کولر گازی بندر عباس

اگر فن کندانسور از کار بیوفته یا به هر دلیلی کندانسور قادر به خنک کردن گاز نشود گاز تراکم پیدا کرده وباعپ فشار به کمپرسوریا استپ اجباری کمرسورمیشود.