کولرگازی وی ار اف چیست

کولرگازی وی ار اف چیست

کولر گازی وی اراف چیست

 

کولرگازی وی ار اف یک کندانسور بزرگ باحجم های متفاوت داردکه چندین پنل به این سیستم نصب میشوداز3پنل تا16پنل و32 پنل راهم میتوان به این کندانسور نصب کرد البته بایدحجم کندانسوررا هم درنظر گرفت.یک حسن دیگراین دستگاه لوله کشی وگازرسانی به پنل است که بصورت خطی تنها بایک لوله رفتو برگشت میتوان چندین پنل رابا انشعاب واتصال به این لوله تغذیه کرد.یعنی نیازی به  لوله مجزا از کندانسوربرای پنل کولرها ندارد.باید به کم مصرف بودن این کولرقول پیکرهم اشاره کرد.این سیستم از موتورهای خطی اینورتربهره منداست که به خوبی با خاموش وروشن شدن واتومات کردن پنل ها هماهنگی دارد.یعنی اینکه باروشن شدن هرپنل به دورموتومی افزاید وباخاموش شدن هرپنل معکوس کشیده وازدورموتورمیکاهد.مناسب برای فروشگاههای بزرگ.مترو.وساختمانهای اداری است.