گاز R 410 چیست

گاز R 410 چیست

گازR 410  چیست

 

گازمخلوط مطابق وسازگاربا محیط زیست است که برخلاف گاز R22هیچ صدمه ای به لایه ازون نمیزند تقریبا قیر سمی میباشد.استقامت بسیارمناسب در سرما وگرما دارد و درکولرهای گازی استفاده میشود وهمین امر باعث میشه دراکثر کولرهای گازی که ازآر410استفاده میکنند درفصل زمستان نصبت به کولرهای گازی که از گاز آر22 استفاده میکنند در برابر سرما از اسقامت خوبی برخوردارباشد که همین امر از یخ زدن کندانسور بیرونی جلوگیری میکند.گازار410 تا 15 درجه زیر صفررابه خوبی تحمل میکند.ولی کولرهای گازی با گاز ار22تا5درجه زیرصفر را تحمل میکنند.کولرهای گازی با گاز ار 410پیشنهاد خوبی است برای مناطق سردسیری که ازگازشهری یاموادسوختی محروم هستند.